Blinde Paloma mistede støttepædagog - nu kræves der lovændringer

Dansk Blindesamfund kalder det nuværende system et "rent postnummer-lotteri".

Da treårige blinde Paloma mødte ind i sin børnehave efter juleferien, var hendes støttepædagog der ikke.

Børnehaven havde ikke længere penge til at dække pædagogens løn, lød det ifølge faren Daniel Toghill.

Støttepædagogen var ellers uddannet til at tage vare på de særlige behov, der følger med at have et synshandicap, men fordi børnehaven ikke længere fik støtte fra Københavns Kommune, var datteren nu overladt til de to pædagoger, der dagligt tager sig af stuens 26 børn.

Da TV 2 torsdag gik ind i sagen, lød det fra kommunen, at der var tale om en fejl. Børne- og Ungeforvaltningens faglige direktør, Camilla Niebuhr, skrev i en mail, at ansøgningen om støtte ikke var blevet sendt korrekt, og at det i sidste ende var forvaltningens ansvar.

Men det er ikke godt nok, lyder det nu fra Dansk Blindesamfund. Derfor vil de gå til politikerne med en række anbefalinger, der skal sikre, at blinde børn ikke kan ende i situationer, hvor deres støtte bliver frataget.

Nationale retningslinjer

En af de konkrete anbefalinger går på at indføre en minimumsrettighed for, hvor mange timers støtte et blindt barn er berettiget til.

I dag afhænger støtten af en vurdering, der foretages af en sagsbehandler. Men der stilles ingen krav til vedkommendes indsigt i blindes behov.

- Det er et problem, at lovgivningen er skruet sådan sammen, at det bare er en skønsmæssig vurdering fra kommunen, der afgør, hvor meget hjælp blinde har behov for, siger Dansk Blindesamfunds forretningsudvalgsmedlem Ask Abildgaard.

Han mener i stedet, at der bør gælde samme standard for støtte i hele landet.

Støtte, kurser og rådgivning

Udover en grundpakke, der blandt andet skal sikre hjælpemidler, træning i at gå med stok, en psykosocial hjælp til at leve med et synshandicap og kurser for pårørende, anbefaler Dansk Blindesamfund blandt andet følgende rettigheder til blinde børn i alderen 0-18 år:

  • En garanti for adgang til støttetimer i dagsinstitution. Selve antallet skal afhænge af, hvor blindt barnet er.
  • En samlet bevilling for de første fem år frem til skolestart. I dag skal der ifølge Dansk Blindesamfund søges på ny hvert år, og dermed risikerer blinde at blive skåret i støtte fra år til år. I Palomas tilfælde har børnehaven skullet søge om støtte hver tredje måned.
  • Kurser til pædagogisk personale, der skal have med barnet at gøre, udbudt af et nationalt kompetencecenter.
  • Adgang til løbende rådgivning til det pædagogiske personale.

"Postnummer-lotteri"

Ifølge synsregisteret er der i dag 125 børn under 18 år, der per den danske klassifikation kategoriseres som blinde. Det vil sige, at de maksimalt har ti procent af deres syn. Tæller man stærkt svagtsynede med, er tallet 700 børn.

Landsformand for Dansk Blindesamfund Thorkild Olesen kalder det nuværende system et "rent postnummer-lotteri", fordi der ifølge ham er stor forskel på, hvor meget støtte de enkelte kommuner giver.

Hvor mange timers støtte børn som Paloma som minimum bør være berettiget til, vil han ikke gøre sig til dommer over.

- Som organisation er vi ikke faglige eksperter. Vores anbefalinger er, at man lader fagprofessionelle vurdere mængden af støtte, siger han.

Evaluering skrevet i finansloven

Handicapområdet er både skrevet ind i regeringens støttepapir samt finansloven for 2020. Her står der, at der inden sommerferien vil blive lavet en evaluering af området, men ikke at loven skal ændres.

- En evaluering er første skridt, men ingen kender tidshorisonten, og vi er ved at være utålmodige, siger Thorkild Olesen.

Siden kommunalreformen i 2007, hvor antallet af kommuner blev reduceret til en tredjedel, og amterne blev erstattet af fem regioner, har Dansk Blindesamfund set en nedgang i støtten til deres medlemmer.

- Tiden går, og klokken slår. Paloma er langt fra den eneste, der er i klemme, så vi har brug for, at der snart sker noget.

Er der ikke en risiko for, at minimumsrettigheder vil betyde, at kommunerne udelukkede lever op til dét minimum og dermed ikke tager hensyn til individuelle behov?

- Det kan man altid have som en frygt, men i dag har vi slet ingen sikkerhed for noget som helst, så for os er en minimumsregel bedre end ingenting.

Danmark har ikke nogen officiel opgørelse over antallet af blinde og stærkt svagtsynede, men Dansk Blindesamfund skønner, at det gælder 20.0000 til 25.000 borgere.